آموزشگاه موسیقی سرو درسال1373 با همت تنی چند از اساتید وهنر آ موختگان دانشگاه هنر وبرخی از هنر مندان بنام کرج تاسیس گردید و با توجه دانش آکادمیک وعلمی مدرسین خود توانست در زمینه آموزش موسیقی به هنر جویان خود به موفقیت چشم گیری دست پیدا کند. تعداد بسیاری از هنر جویانی که برای اولین با ر آ موزش موسیقی را دراین آموزشگاه تجربه نمودند امروز خود به هنر مندان چیره دست وتوانایی تبدیل گردیده و اکثرا جذب دانشگاه و ارکستر های بنامی گردیده ویا به عنوان مدرسین موسیقی درحال خدمت و گسترش فرهنگ وهنر این مرزو بوم میباشند.