درباره ما

آموزشگاه موسیقی سرو درسال 1373 با همت تنی چند از اساتید و هنرآ موختگان دانشگاه هنر و برخی از هنرمندان بنام کرج تاسیس گردید و با توجه دانش  آکادمیک وعلمی مدرسین خود توانست در زمینه آموزش موسیقی به هنرجویان خود به موفقیت چشم گیری دست پیدا کند. تعداد بسیاری از هنرجویانی که برای اولین بار آ موزش موسیقی را در این  آموزشگاه تجربه نمودند امروز خود به هنرمندان چیره دست وتوانایی تبدیل گردیده و اکثرا جذب دانشگاه و ارکسترهای بنامی گردیده و یا به عنوان مدرسین موسیقی درحال خدمت و گسترش فرهنگ و هنر این مرز و بوم میباشند.

 

مدیریت آموزشگاه موسیقی سرو

حمیدرضا مرادی