گروه های همنوازی

گروه کودک و نوجوان به سرپرستی سیمین محمدی
گروه سنتور به سرپرستی محمد سلیمانیان
گروه تنبک به سرپرستی پیمان صحیحی
گروه دف به سرپرستی پیمان صحیحی
گروه موسیقی سنتی سرو به سرپرستی بیتا چاروسی
ارکستر ساز دهنی و گیتار سرپرست گروه محمد اطهری